บทเรียน 7 วัน 7 สี
ศิลปะสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คลิกเข้าสู่บทเรียน
บทเรียน การเกิดกลางวันกลางคืน
วิทยาศาสตร์สำหรับประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คลิกเข้าสู่บทเรียนบทเรียน Family Tree
ภาษาอังกฤษสำหรับประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกเข้าสู่บทเรียนบทเรียน ระบบย่อยอาหาร
สุขศึกษาสำหรับประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

คลิกเข้าสู่บทเรียน
ตอบแบบประเมินบทเรียน
คลิกเพื่อทำแบบประเมินออนไลน์หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
www.digital.cmru.ac.th, www.facebook.com/digital.cmru
โทร. 0-5388-5934