วรรณคดีเอกของไทย
(THAI2414)

อาจารย์: ณัฐพร จาดยางโทน


ศึกษาวรรณคดีเอกของไทยยุคสมัยต่างๆ โดยศึกษาลักษณะคำประพันธ์  เนื้อหา  การใช้ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศาสตร์ต่างๆ