การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
(POL 3302)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์ไกรวุฒิ: ไกรวุฒิ ใจคำปัน


ศึกษา ปรัชญาพื้นฐาน และ หลักการทั่วไป ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเน้นศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน ภาครัฐ ของประเทศไทย