ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ( CMRU Share Point LMS )
วิธีการใช้งาน
1. คลิกที่--->> เข้าสู่ระบบ Share Point LMS
2. จะปรากฎหน้าจอให้กรอก Username และ Password ดังรูป


คลิกตรงนี้-->> เข้าสู่ระบบ Share Point LMS
3. กรอก User name เป็น e-Mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
           e-Mail ของนักศึกษาจะประกอบด้วย รหัสนักศึกษา@cmru.ac.th ตัวอย่าง เช่น 53888888@cmru.ac.th และ รหัสผ่าน เป็นวันเดือนปีเกิด (กรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน)
           e-Mail ของอาจารย์เป็น e-Mail ที่อาจารย์ได้สมัครไว้กับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4. เมื่อกรอก User name และ Password เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK ก็จะเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ( CMRU Share Point LMS )
หมายเหตุ : กรณียังไม่ทราบ e-Mail สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
           1. งานเครือข่าย โทร.053-88-5937 ติดต่อ คุณอานนท์ มะโนเมือง
           2. งาน e-Learning โทร.053-88-5934 ติดต่อ คุณรุ่งทิวา กิตติยังกุล และ คุณพรพิมล ใจบุญ