..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..


 
วันที่ 17-06-2015 16:15:49 น.
 กิจกรรมมอบรางวัล โครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ CMRU LMS

โครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ CMRU LMS

     เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้เกิดระบบที่สามารถสร้างการเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยมีการอบรมการใช้งานระบบ e-Learning ด้วย Moodle สำหรับผู้สอน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมีการประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ CMRU LMS ตั้งแต่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗) และคณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลงานใน วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผลการตัดสินดังนี้
 คณะครุศาสตร์
      รางวัลชนะเลิศ                      อาจารย์สาโรช   สอาดเอี่ยม
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   อาจารย์ ดร.สำเนา  หมื่นแจ่ม
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   อาจารย์ชวลิต   ขอดศิริ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      รางวัลชนะเลิศ                      อาจารย์วิลาวัณย์   หงษ์อนุรักษ์
      รางวัลชมเชย                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฎา     เมธีโภคพงษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     รางวัลชมเชย                         อาจารย์ทัศนันท์   จันทร
  
     ทางสำนักหอสมุด ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตร ใน วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


... สำนักหอสมุด ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยดีเสมอมา...


ชมภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.arit.cmru.ac.th/photo/view_album.php?set_albumName=album174

 

 ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..