..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..


 
วันที่ 05-01-2016 15:14:19 น.
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา (e-Learning)
ตามที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทำนวัตกรรมเพื่อการศึกษาให้กับคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ จึงขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ในสังกัดของท่านที่มีความสนใจการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน รายละเอียดโครงการดังเอกสารที่แนบมานี้ คณาจารย์ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรสารหมายเลข 053-885924 และทางอีเมล์ pornpimon_chai@cmru.ac.th ภายใน วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 หากมีข้อสงสัยประการใด ขอความกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี โทรศัพท์หมายเลข 053-885934
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
                                  1 . รายละเอียดโครงการ และแบบตอบรับ
                                 


..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..