..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..


 
วันที่ 01-05-2017 15:56:20 น.
 อบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GoogleClassroom สำหรับอาจารย์
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะจัดอบรมหลักสูตรสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์ (จำนวน ๓ ชั่วโมง) ในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC๒๑ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นั้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่ URL: http://www.lms.cmru.ac.th และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมได้ที่งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๙๒๔ ภายในวันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี และ คุณรุ่งทิวา กิตติยังกุล โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘-๕๙๓๑, ๕๙๓๔
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
                                  1 . รายละเอียดการอบรม และ แบบตอบรับ
                                 


..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..