..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..


 
วันที่ 15-06-2017 16:01:29 น.
 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์ และมีหลักสูตรการอบรมสำหรับนักศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ ..... ๑) การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับนักศึกษา (จำนวน ๓ ชั่วโมง) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC๒๑ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับนักศึกษา จำนวน ๕๐ คน ..... ๒) การใช้งานระบบ e-Learning ด้วย Moodle สำหรับนักศึกษา (จำนวน ๓ ชั่วโมง) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC๒๑ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับนักศึกษา จำนวน ๕๐ คน ...... ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมอบรม และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี และ คุณรุ่งทิวา กิตติยังกุล โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘-๕๙๓๑, ๕๙๓๔ โทรสาร ๐๕๓-๘๘-๕๙๒๔ รายละเอียดและแบบตอบรับดังเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
                                  1 . รายละเอียดและเอกสารแนบ
                                 


..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..