..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..

 ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..
   e-Book    หน้าที่ 1

login เข้าใช้งานระบบ CMRU Moodle LMS
นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนรายวิชาบนระบบ CMRU Moodle LMS ทุกระบบ คลิกตรงนี้นะคะ

เอกสารประกอบการสอน ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
เอกสารประกอบการสอน วิชา นโยบายสาธารณะ และ วิชารัฐประศาสนศาสตร์แนวมนุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา

งานวิจัยท้องถิ่น
โดย ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จิตตปัญญาศึกษา
โดย อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ สาขาการวัดผลและการวิจัย คณะครุศาสตร์

วิธีการดาวน์โหลด e-Book
วิธีการดาวน์โหลดและใช้งานบทเรียนรูปแบบ e-Book โดยกลุ่มงานพัฒนาสื่อสารสนเทศและมัลติมีเดีย

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550
e-Book พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550 โดยกลุ่มงานพัฒนาสื่อสารสนเทศและมัลติมีเดีย

e-book เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง และ กลุ่มงานพัฒนาสื่อสารสนเทศและมัลติมีเดีย

สื่อการเรียนการสอน เรื่องการก่อสร้างทางหลวง
โดย อาจารย์เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา และ กลุ่มงานพัฒนาสื่อสารสนเทศและมัลติมีเดีย


..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..