..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..

 ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..
  e-Learning  หน้าที่ 1

สื่อการเรียนรู้สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
โดย สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สื่อการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "เปิดประตูสู่อาเซียน"
โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สื่อการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "ครัวไทยสู่อาเซียน : อาหารไทย 4 ภาค"
โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส
บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส โดย นายวิทวัส หมายมั่น

e-Learning ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

เกมตามล่าหาชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
โดย นายอัครเดช วงค์ไชย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติเพื่อการวิจัย Statistics for Research
โดย อาจารย์พิชญ์สินี ชมภูคำ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยนางสาวพัชรี บรรพตวนา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สุขศึกษาและพลานามัย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยนางสาวราตรี โปะคา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักคำสอนคริสเตียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยนางสาวปรียา ปันอ่อง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเขียนอ้างอิงในรายงานวิชาการ
โดย อาจารย์นิโลบล กันทะวงศ์ และ กลุ่มงานพัฒนาสื่อสารสนเทศและมัลติมีเดีย และนายมงคลรัตน์ วิเวชทรางกุล นักศึกษาฝึกงาน

สื่อการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดย อาจารย์อนงค์ศิริ วิชาลัย และนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง และ กลุ่มงานพัฒนาสื่อสารสนเทศและมัลติมีเดีย

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูล
โดย อาจารย์ชนินทร์ มหัทธนชัย และ กลุ่มงานพัฒนาสื่อสารสนเทศและมัลติมีเดีย

สื่อการเรียนการสอนอิเลกทรอนิกส์ อัตลักษณ์ล้านนาสปา การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาโดยกลุ่มงานพัฒนาสื่อสารสนเทศและมัลติมีเดีย


..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..