E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วุฒิบัตรผ่านการอบรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร

1. กิจกรรมอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร
    (ผู้รับผิดชอบ นายธีระพงษ์ ใจคำมา)  Download วุฒิบัตร

2. กิจกรรมอบรมหลักสูตรด้านทักษะในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์
    (ผู้รับผิดชอบ นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี และ นางสาวรุ่งทิวากิตติยังกุล) Download วุฒิบัตร


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร