E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การใช้งาน LMS Moodle CMRU


สำหรับผู้สอน
1. สมัครสมาชิกระบบ LMS Moodle CMRU
2. เข้าสู่ระบบ LMS Moodle CMRU
3. จัดการข้อมูลส่วนตัว
4. ขอเปิดรายวิชา
5. เปลี่ยนรูปหน้าปกรายวิชา และ ตั้งค่าการสมัครเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชา
6. ตั้งค่าหน้าหลักรายวิชา
7. เพิ่มเอกสารการสอนเข้าระบบ
8. เพิ่มสื่อการสอนรูปแบบ VDO
9. เพิ่มสื่อการสอนรูปแบบไฟล์เสียง
10. เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ ประกาศ
11. สร้าง Assignment และ ตรวจให้คะแนน
12. เพิ่มข้อสอบรูปแบบ ปรนัย
13. เพิ่มข้อสอบรูปแบบ True/False
14. เพิ่มข้อสอบรูปแบบ Matching
15. เพิ่มข้อสอบรูปแบบ Short answer
16. นำเข้าข้อสอบหลายข้อจากไฟล์ Notepad
17. นำข้อสอบจากคลังข้อสอบมาทดสอบผู้เรียน
18. สร้างห้องสนทนาเพื่ออภิปรายออนไลน์ (Chat Room)
19. การบริหารจัดการคะแนนกิจกรรมในรายวิชา

สำหรับผู้เรียน
1. สมัครสมาชิก
2. เข้าสู่ระบบ และ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
3. สมัคร/ยกเลิก การเป็นสมาชิกรายวิชา
4. การใช้งานแหล่งข้อมูลเอกสารการสอน สื่อการเรียนรู้ และ VDO
5. ส่งงาน หรือ การบ้าน
6. ทำแบบทดสอบ
7. การสนทนา หรือ อภิปรายออนไลน์
8. ดูคะแนนการทำกิจกรรมในรายวิชา


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร